Các câu tiếng Estonia

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các câu tiếng Estonia được sử dụng trong rất nhiều tình huống thường ngày khác nhau. Các câu này được chọn lọc để đại diện cho tiếng Estonia khẩu ngữ hiện đại. Nếu bạn có gợi ý thêm các câu mới hay tìm thấy bất kỳ lỗi sai nào, hãy báo cho chúng tôi!