Tại bưu điện

Những câu tiếng Estonia này sẽ giúp bạn khi bạn muốn mua tem, gửi thư, và sử dụng các dịch vụ khác ở bưu điện.

ma sooviksin ühe ümbriku
ma sooviksin paki ümbrikke
palun, üks ümbrik
palun, pakk übrikke