Các câu tiếng Đan Mạch

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các câu tiếng Đan Mạch được sử dụng trong rất nhiều tình huống thường ngày khác nhau.