Tiếng Nhật

Đôi điều về tiếng Nhật

Hơn 130 triệu nguời nói tiếng Nhật, hầu hết trong số đó sống ở Nhật Bản, và một số thuộc cộng đồng di cư trên thế giới. Tiếng Nhật là ngôn ngữ chính thức của Nhật Bản.

Liệu tiếng Nhật có mối liên hệ với ngôn ngữ nào khác hay không vẫn là vấn đề gây tranh cãi, mặc dù hệ chữ viết sử dụng các ký tự của tiếng Trung, kanji (Hán Tự), trong suốt gần 2000 năm. Hệ ký tự này đuợc hỗ trợ bởi 2 loại ký tự có âm tiết, hiragana và katakana, cả 2 loại này đều đuợc phát triển từ kanji.

Các ngôn ngữ khác