Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

大蔵 由美

大蔵 由美
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yoko Satoh

Yoko Satoh
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mina Park

Mina Park
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc

Mikiya Ishizako

Mikiya Ishizako
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

雄平 島田

雄平 島田
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Masami Kokubu

Masami Kokubu
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Chiharu Fukuya

Chiharu Fukuya
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Kumi Masuda

Kumi Masuda
Tuổi: 55
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Takeru Shiotani

Takeru Shiotani
Nagoya, Nhật Bản
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yukiyasu Ito

Yukiyasu Ito
Tuổi: 52
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Izar Dantalian

Izar Dantalian
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shinon Takada

Shinon Takada
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

yui ookusa

yui ookusa
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Eriko Shimodate

Eriko Shimodate
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 27
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nana Igarashi

Nana Igarashi
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yoshikatsu Marutani

Yoshikatsu Marutani
Japan, Indonesia
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến