Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

Mariko Ogo

Mariko Ogo
Los Angeles, Hoa Kỳ
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mikiya Ishizako

Mikiya Ishizako
Kuala Lumpur, Malaysia
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Masahiko Sakamoto

Masahiko Sakamoto
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 53
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Aki Miya

Aki Miya
Tuổi: 33
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

葵来 山崎

葵来 山崎
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Masami Kokubu

Masami Kokubu
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

아야 쓰카모토

아야 쓰카모토
Seoul, Nam Triều Tiên
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

由枝 石川

由枝 石川
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yoko Satoh

Yoko Satoh
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Unoki Yoshifumi

Unoki Yoshifumi
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Miyazaki

Yuki Miyazaki
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Yuki Ono

Yuki Ono
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

よしかわりょう よしかわ

よしかわりょう よしかわ
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Ogawa Yukiko

Ogawa Yukiko
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Kazuko Sato

Kazuko Sato
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Makoto Ishimaru

Makoto Ishimaru
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến