Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Nhật

Anna Ika

Anna Ika
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Ayako O

Ayako O
Kanagawa, Nhật Bản
Tuổi: 51
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tatsumi Oikawa

Tatsumi Oikawa
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Makoto Ishimaru

Makoto Ishimaru
Tuổi: 43
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Kubo Kazuya Kubo

Kubo Kazuya Kubo
Asahikawa, Nhật Bản
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Shukou Minami

Shukou Minami
Tuổi: 42
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Kazuko Sato

Kazuko Sato
Thành phố New York, Hoa Kỳ
Tuổi: 50
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Masahiro Matsumoto

Masahiro Matsumoto
Tokyo, Nhật Bản
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nana Igarashi

Nana Igarashi
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

まさみ 西山

まさみ 西山
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Haruko Kishi

Haruko Kishi
Tokyo, Nhật Bản
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mika Sasaki

Mika Sasaki
Tuổi: 31
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Nguyenhuy Hoang

Nguyenhuy Hoang
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tetta Fujiwara

Tetta Fujiwara
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Mina Park

Mina Park
Tuổi: 33
Các tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc

Chiharu Fukuya

Chiharu Fukuya
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Nhật

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến