Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Thụy Điển.

nordphía bắc
nordostphía đông bắc
ostphía đông
sydostphía đông nam
sydphía nam
sydvästphía tây nam
västáo lót ba lỗ
nordvästphía tây bắc