Xung quanh thành phố

Đây là một số câu tiếng Ý có thể hữu ích khi bạn đi thăm một thị trấn hoặc thành phố, cũng như những biển báo thường gặp.

mi scusi, dov'è ...?
l'ufficio postale
una banca
un parrucchiere
l'ufficio informazioni
il centro città
la stazione
la stazione degli autobus
il porto
l'ospedale più vicino
un ufficio di polizia
una stazione dei Carabinieri

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ