Phung Kim

Phung Kim

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 1

Thông tin về tôi:

Name : Trương Thị Kim Phụng

Age : 18

Hobbies : Listening to music, reading books, traveling, learning languages.

Language : Vietnamese, English

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: