Byung Kyu Kim

Byung Kyu Kim

Thông tin cá nhân

Tuổi: 43
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 11

Thông tin về tôi:

저는 전주에 거주하는 43세 기혼 남자입니다. 영어를 배우고 싶어서 가입했습니다.