Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Jenny Strom
Tuổi: 42

Wilmer Nilsson
Tuổi: 22

Diana Eriksson
Tuổi: 16

Emelie Nilsson
Tuổi: 31

Mira
Tuổi: 16

Edvin Lindkvist
Tuổi: 20

Paula Andersson
Tuổi: 23

Tina Pedersen
Tuổi: 55

Anne Nilsson
Tuổi: 44

Matilda B
Tuổi: 20

Andréa Ajne
Tuổi: 23

Sebastian Lundh
Tuổi: 30

Mattias Cassel
Tuổi: 39

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến