Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Hanna Westerberg
Tuổi: 31

Imre Heiskanen
Tuổi: 37

Jenny Strom
Tuổi: 43

Wilmer Nilsson
Tuổi: 23

Diana Eriksson
Tuổi: 17

Emelie Nilsson
Tuổi: 32

Mira
Tuổi: 17

Edvin Lindkvist
Tuổi: 21

Paula Andersson
Tuổi: 24

Tina Pedersen
Tuổi: 56

Anne Nilsson
Tuổi: 45

Matilda B
Tuổi: 21

Andréa Ajne
Tuổi: 24

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến