Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Merike Pajula

Merike Pajula
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Evelin Nurmla

Evelin Nurmla
Letterkenny, Ireland
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Lisanna Miiter

Lisanna Miiter
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Õnne Kuriks

Õnne Kuriks
Tuổi: 48
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Cathy Väärmaa

Cathy Väärmaa
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Katriin M

Katriin M
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Reigo Rannu

Reigo Rannu
Viljandi, Estonia
Tuổi: 39
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tarmo Laanela

Tarmo Laanela
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Lugrecia Laurmann

Lugrecia Laurmann
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Siiri Kangur

Siiri Kangur
Helsinki, Phần Lan
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Enely Jaani

Enely Jaani
Antsla, Estonia
Tuổi: 32
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Helle-Ida Tammela

Helle-Ida Tammela
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Veroonika Plovits

Veroonika Plovits
Tallinn, Estonia
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kaisa Kängsep

Kaisa Kängsep
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Saara Pors

Saara Pors
Tallinn, Estonia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Härra Rainis

Härra Rainis
Pori, Phần Lan
Tuổi: 23
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến