Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Reigo Rannu

Reigo Rannu
Viljandi, Estonia
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Marianne Tamm

Marianne Tamm
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Anne Vaher

Anne Vaher
Tartu, Estonia
Tuổi: 64
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kairi Šramko

Kairi Šramko
Helsinki, Phần Lan
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Helja Niinemäe

Helja Niinemäe
Tartu, Estonia
Tuổi: 40
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Magnar Mäekivi

Magnar Mäekivi
Tartu, Estonia
Tuổi: 30
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Riini Tsääro

Riini Tsääro
Tuổi: 24
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Juhan Võrk

Juhan Võrk
Tuổi: 72
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Olav Zenkevics

Olav Zenkevics
Tuổi: 35
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Saara Pors

Saara Pors
Tallinn, Estonia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Anni Kivimae

Anni Kivimae
Tuổi: 26
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Oskar Ollo

Oskar Ollo
Tallinn, Estonia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Christina Maria Mäemurd

Christina Maria Mäemurd
Tallinn, Estonia
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tanel Orti

Tanel Orti
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Rauno Ridala

Rauno Ridala
Tuổi: 22
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Triin Pikhoff

Triin Pikhoff
Tartu, Estonia
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến