Bạn cùng học ngôn ngữ tiếng Estonia

Oskar Ollo

Oskar Ollo
Tallinn, Estonia
Tuổi: 19
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Eve Laane

Eve Laane
Tuổi: 38
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Helle Karis

Helle Karis
Tallinn, Estonia
Tuổi: 72
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kersti Lõhmus

Kersti Lõhmus
Tuổi: 21
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kristiina Olju

Kristiina Olju
Tuổi: 37
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Marko Ots

Marko Ots
Antsla, Estonia
Tuổi: 16
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kaja Liina Korb

Kaja Liina Korb
Tartu, Estonia
Tuổi: 15
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Meril Mägi

Meril Mägi
Tartu, Estonia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Maiu Lain

Maiu Lain
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Robert Daniel

Robert Daniel
Tuổi: 18
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Raiko Nou

Raiko Nou
Tuổi: 34
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Markus P

Markus P
Tallinn, Estonia
Tuổi: 28
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Taavi Udevald

Taavi Udevald
Rakvere, Estonia
Tuổi: 29
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Toivo Marga

Toivo Marga
Tartu, Estonia
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Rosangelica Raidma

Rosangelica Raidma
Türi, Estonia
Tuổi: 20
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Kadri Reineberg

Kadri Reineberg
Tallinn, Estonia
Tuổi: 45
Tiếng mẹ đẻ:
Tiếng Estonia

Tìm bạn cùng học ngôn ngữ

Ngôn ngữ bạn nói

Ngôn ngữ bạn muốn học

Giới tính

Tuổi
Từ đến