Xung quanh thành phố

Đây là một số câu tiếng Tây Ban Nha có thể hữu ích khi bạn đi thăm một thị trấn hoặc thành phố, cũng như những biển báo thường gặp.

¿disculpe, dònde està ...?
la oficina de correos
el banco
la peluquerìa
la oficina de turismo
el centro de la ciudad
la estaciòn de trenes
la estaciòn de ferrocarril
la estaciòn de autobuses
el puerto
el hospital màs cercano
la comisarìa de policìa

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ