Thời tiết

Dưới đây là một số câu tiếng Tây Ban Nha bạn có thể sử dụng khi nói về thời tiết.

¿còmo està el tiempo?thời tiết thế nào?
¿què tal es el tiempo?thời tiết thế nào?
està soleadotrời nắng
hace mal tiempo
està lloviendotrời đang mưa
està nevandotrời đang có tuyết
hace mucho vientotrời nhiều gió
està ventosotrời nhiều gió
hay mucha humedad
està hùmedo

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ