Tại bưu điện

Những câu tiếng Tây Ban Nha này sẽ giúp bạn khi bạn muốn mua tem, gửi thư, và sử dụng các dịch vụ khác ở bưu điện.

quisiera un sobre, por favortôi muốn mua một chiếc phong bì
un paquete de sobres, por favortôi muốn mua một tập phong bì
un sello para Inglaterra, por favor
dos sellos para Inglaterra, por favor
¿dònde està el buzòn de correos?hòm bưu điện ở đâu?