Sử dụng điện thoại

Mục này chứa các mẫu câu thường được sử dụng trong các cuộc nói chuyện qua điện thoại cố định, khi gọi tổng đài hoặc khi sử dụng điện thoại di động.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorxin chờ một lát
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ