Sử dụng điện thoại

Mục này chứa các mẫu câu thường được sử dụng trong các cuộc nói chuyện qua điện thoại cố định, khi gọi tổng đài hoặc khi sử dụng điện thoại di động.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorxin chờ một lát
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?