Các câu tiếng Tây Ban Nha

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các câu tiếng Tây Ban Nha được sử dụng trong rất nhiều tình huống thường ngày khác nhau.