Số

Học cách nói con số trong tiếng Pháp.

Số đếm

zérokhông
un, unemột
deuxhai
troisba
quatrebốn
cinqnăm
sixsáu
septbảy
huittám
neufchín
dixmười
onzemười một
douzemười hai
treizemười ba
quatorzemười bốn
quinzemười lăm
seizemười sáu
dix-septmười bảy
dix-huitmười tám
dix-neufmười chín
vingthai mươi
vingt et un or vingt-et-unhai mốt
vingt-deuxhai hai
vingt-troishai ba
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trenteba mươi
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quarantebốn mươi
cinquantenăm mươi
soixantesáu mươi
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixbảy mưoi
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtstám mươi
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixchín mươi
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centmột trăm
cent un or cent-unmột trăm linh một
deux cents or deux-centshai trăm
trois cents or trois-centsba trăm
millemột nghìn
deux millehai nghìn
trois milleba nghìn
un millionmột triệu
un milliardmột tỉ

Số thứ tự

premier, premièrethứ nhất
deuxième or second, secondegiây
troisièmethứ ba
quatrièmethứ tư
cinquièmethứ năm
sixièmethứ sáu
septièmethứ bảy
huitièmethứ tám
neuvièmethứ chín
dixièmethứ mười
onzièmethứ mười một
douzièmethứ mười hai
treizièmethứ mười ba
quatorzièmethứ mười bốn
quinzièmethứ mười lăm
seizièmethứ mười sáu
dix-septièmethứ mười bảy
dix-huitièmethứ mười tám
dix-neuvièmethứ mười chín
vingtièmethứ hai mươi
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Pháp đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.