Hỏi đường và chỉ đường

Bạn sẽ thấy những câu nói tiếng Pháp này hữu ích nếu bạn đang bị lạc hoặc muốn đến một nơi cụ thể hoặc chỉ đường cho người khác.

excusez-moi, pour aller à la gare, s'il vous plaît?
gauche
droiteđúng
sur la gauche
sur la droite
tout droit
prenez la première sur la gaucherẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên
prenez la première à gaucherẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên
ensuite, prenez la deuxième sur la droite
après, prenez la deuxième à droite
continuez tout droit
continuez tout droit sur deux-cents mètres
jusqu'au feu rouge
jusqu'au stop
jusqu'à l'intersection
jusqu'au carrefour
passez le pont
passez le passage à niveau

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ