Trọng lượng và đơn vị đo lường

Học tên đơn vị trọng lượng và đo lường trong tiếng Anh.

Chú ý rằng mặc dù hệ thống đơn vị mét chính thức được sử dụng ở Anh Quốc, nhưng hệ thống đo lường hoàng gia Anh cũng vẫn được sử dụng trong một số trường hợp nhất định.

Đơn vị mét

gram gam
kilo (viết tắt của kilogram) cân/kg
tonne tấn
millimetre milimet
centimetre centimet
metre mét
kilometre kilomet
hectare héc-ta
millilitre mililit
centilitre centilit
litre lít

Đơn vị hoàng gia

ounce ao-xơ
pound pao
stone xtôn
ton tấn
inch inch
foot phút
yard thước
mile dặm
acre mẫu
pint panh
gallon ga-lông
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play