Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Đan Mạch.

nordphía bắc
nordøstphía đông bắc
østphía đông
sydøstphía đông nam
sydphía nam
sydvestphía tây nam
vestáo lót ba lỗ
nordvestphía tây bắc