Các câu tiếng Đức

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các câu tiếng Đức được sử dụng trong rất nhiều tình huống thường ngày khác nhau.