Thời tiết

Dưới đây là một số câu tiếng Ý bạn có thể sử dụng khi nói về thời tiết.

che tempo fa?thời tiết thế nào?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendotrời đang mưa
sta nevicandotrời đang có tuyết
c'è molto ventotrời nhiều gió
è umido

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ