Thời tiết

Dưới đây là một số câu tiếng Ý bạn có thể sử dụng khi nói về thời tiết.

che tempo fa?thời tiết thế nào?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendotrời đang mưa
sta nevicandotrời đang có tuyết
c'è molto ventotrời nhiều gió
è umido