Sức khỏe

Những câu tiếng Ý này có thể rất hữu ích khi bạn nói về sức khỏe của mình.

non mi sento benemình cảm thấy không khỏe
non mi sento molto benemình cảm thấy không được khỏe lắm
ho bisogno di un dottoretôi cần bác sĩ
ho mal di testamình bị đau đầu
mi fa male la testa
hai un antidolorifico, per favore?
ha un antidolorifico, per favore?