Ăn uống

Đây là một số câu nói có thể hữu ích cho bạn khi bạn sắp xếp đi ăn uống, và một số biển hiệu bạn có thể gặp khi bạn đi ăn uống.

scusi, c'è un tavolo libero?
un tavolo per due, per favorecho tôi đặt một bàn cho hai người
un tavolo per tre, per favorecho tôi đặt một bàn cho ba người
un tavolo per quattro, per favorecho tôi đặt một bàn cho bốn người
vorrei prenotare un tavolotôi muốn đặt phòng
per che ora?đặt cho mấy giờ?
per questa sera alle settecho tối nay lúc bảy giờ
per questa sera alle ottocho tối nay lúc tám giờ
per questa sera alle nove
per questa sera alle dieci
per domani a mezzogiornocho ngày mai lúc trưa
per domani all'unacho ngày mai lúc một giờ
per domani alle due
per domani alle tre
per quante persone?đặt cho bao nhiêu người?
ho prenotato un tavolo
a che nome?
il menu, per favore
la carta dei vini, per favore
sono vegetarianotôi ăn chay
non mangio carnetôi không ăn thịt
buon appetito!chúc quý khách ăn ngon miệng!
desidera altro?quý khách có gọi gì nữa không ạ?
desiderate altro?
desidera un caffè o un dolce?
il conto, pregocho xin hóa đơn
posso pagare con carta di credito?
era tutto delizioso, grazie
faccia i miei complimenti al cuoco!
faccia i nostri complimenti al cuoco!

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ