Yurie Nitao

Yurie Nitao

Thông tin cá nhân

Thông tin về tôi:

I started studying English.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Nhật | Bản ngữ

Tôi đang học: