Yousef Sagrat

Yousef Sagrat

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Jordan) | Bản ngữ

Tôi đang học: