West Mark

West Mark

Thông tin cá nhân

Ngày sinh: Ngày 20 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ
  • Tiếng Trung (Hồng Kông) | Cao cấp
  • Tiếng Do Thái | Trung cấp