No profile image

Vic Zachary

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: