Tina Ziwei

Tina Ziwei

Thông tin cá nhân

Tuổi: 38
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Trung | Cao cấp