Tina Nguyen

Tina Nguyen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Bản ngữ

Tôi đang học: