Ticen Korniawan

Ticen Korniawan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: