Stig Bromark

Stig Bromark

Thông tin cá nhân

Tuổi: 52
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Lithuania | Sơ cấp