Simone Peterson

Simone Peterson

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Ba Lan | Sơ cấp