Sebastian Lundh

Sebastian Lundh

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 12 tháng 11

Thông tin về tôi:

Hello!

I'm a Swedish guy, who's interested in learning German. I study diligently, and I hope I'll be able to use it to talk to German speaking customers, and possibly also trips to the German speaking world.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: