Sandro Linsi

Sandro Linsi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: