Ryan Josh Lindley

Ryan Josh Lindley

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 9

Thông tin về tôi:

Hello everyone! I am a 17 year old teen, I really love the Korean language because it gives me a great challenge and not to mention its a beautiful language. My dream is to go to Finland to meet my best friend and I hope I will accomplish that. :))

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: