Roslee Mohd Salleh

Roslee Mohd Salleh

Thông tin cá nhân

Tuổi: 50
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 4

Thông tin về tôi:

tRY TO IMPROVE MY ENGLISH

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ

Tôi đang học: