Patricia Rossel

Patricia Rossel

Thông tin cá nhân

Tuổi: 49

Thông tin về tôi:

Hi, my name is Patricia and I love to learn Danish!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: