Nodar Momtselidze

Nodar Momtselidze

Thông tin cá nhân

Tuổi: 85
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: