Nguyễn Vũ Thảo Vân Nguyễn

Nguyễn Vũ Thảo Vân Nguyễn

Thông tin cá nhân

Tuổi: 15
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học: