Nele Lissin

Nele Lissin

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 5 tháng 9

Thông tin về tôi:

I would really like to learn Spanish :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: