Meldy Lumatalale

Meldy Lumatalale

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ

Tôi đang học: