Marina Salina

Marina Salina

Thông tin cá nhân

Tuổi: 44
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 7

Thông tin về tôi:

Hello! I'm starting to learn English, could you help me? My native language Russian. I m from Latvija, Riga, but together live with my sister femaly Irish - Balbrigan.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: