Liz Sweeney

Liz Sweeney

Thông tin cá nhân

Tuổi: 66
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 10

Thông tin về tôi:

55 year old mother of four, international mother to 23 exchange students, President/CEO of U.S. health insurance company, frequent international traveler

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: