Krisztián Csiki

Krisztián Csiki

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Romania | Cao cấp
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: