Kersti Lõhmus

Kersti Lõhmus

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 11

Thông tin về tôi:

Looking to improve both - written and spoken English.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: