Jardeson Barbosa Farias

Jardeson Barbosa Farias

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 12

Thông tin về tôi:

I am Jardeson and i live in Brazil , i love learn new language , and i need that you help me!!!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: