Jamie Nisbet

Jamie Nisbet

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 1

Thông tin về tôi:

Hey, I'm a musician, a writer and I love travelling and learning new things. So send me a message if you want to learn english while making a good friend!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: