Hajnalka Telekes

Hajnalka Telekes

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp
  • Tiếng Slovakia | Cao cấp

Tôi đang học: