Ghaoth Alnezamy

Ghaoth Alnezamy

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Syria) | Bản ngữ

Tôi đang học: